വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി

floortest begins

തമിഴ് നാട് നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി. ആറ് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. 38 എംഎൽഎമാരായി തിരിച്ചാണ് ആദ്യ ബ്ലോക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

 

 

floortest begins

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY