എന്താണ് ലെത്തലോജിക്ക

February 11, 2016

ശ്ശൊ,ആ വാക്ക് എന്റെ നാവിന്‍തുമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നതാ ഇപ്പോ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയാത്തവര്‍ ആരുമുണ്ടാകില്ല. അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരാവാം,സ്ഥലപ്പേരാവാം, ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ പേരാവാം അങ്ങനെ...

Modern Language Wars, PHP vs Python vs Ruby December 3, 2015

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand...

Page 44 of 44 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Top