പുതിയ നോട്ടുകൾ കീറിയാൽ ബാങ്കുകൾ മാറ്റി നൽകില്ല July 25, 2018

റിസർവ് ബാങ്ക് നയത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താത്തതിനാൽ പുതിയ കറൻസി നോട്ടുകൾ കീറിയാൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനവുമായി ബാങ്കുകൾ. റിസർവ് ബാങ്ക് 2009...

2000 രൂപ നോട്ട് പിൻവലിച്ചേക്കുമെന്ന് എസ്ബിഐ December 21, 2017

2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാനോ അച്ചടി നിർത്തിവെയ്ക്കാനോ റിസർവ് ബാങ്ക് ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കറൻസി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറെ വർഷത്തേക്ക് നോട്ടിൻറെ...

Top