ആമസോൺ ഡിജിറ്റൽ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് സേവനത്തിന് ശബ്ദം നൽകാൻ അമിതാബ് ബച്ചൻ September 16, 2020

ആമസോണിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് സേവനത്തിന് ശബ്ദം നൽകാൻ അമിതാബ് ബച്ചൻ. ആമസോണുമായി ബച്ചൻ സഹകരിക്കുന്ന വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു....

Top