ജി ആർ ഇന്ദുഗോപന്റെ ചെറുകഥ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രം ‘വൂൾഫ്’ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു March 23, 2021

ജി ആർ ഇന്ദുഗോപന്റെ ചെറുകഥ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വൂൾഫ് എന്ന സിനിമയുടെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. മഞ്ജു വാരിയരാണ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ...

Top