ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി May 20, 2017

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് മനുഷ്യ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആരെന്ന്...

Page 2 of 2 1 2
Top