മലപ്പുറത്ത് ചാലിയാർപ്പുഴയിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു June 14, 2020

മലപ്പുറം മമ്പാട് ചാലിയാർപ്പുഴയിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ കമാൽ ബഹദൂർ മുക്ത് ആണ് മരിച്ചത്. സമീപത്തെ ഫാമിലെ...

Top