അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് മേലുള്ള വായ്പാ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് December 31, 2019

അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് മേലുള്ള വായ്പാ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനം. വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ എതിപ്പ് തള്ളിയാണ് പുതിയ...

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാൻ നിയമനിർമാണത്തിനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ December 11, 2019

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാൻ നിയമനിർമാണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇതിനായുള്ള കരട് ബിൽ അടുത്ത...

Top