ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്വാറന്റീൻ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് 9.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കാൻ സർക്കാർ September 20, 2020

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്വാറന്റീൻ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് 9.5 ലക്ഷം രൂപ(10000 പൗണ്ട്/12914 ഡോളർ) ഈടാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം. കൊവിഡ് ബാധിതനുമായി...

നഗരങ്ങളിലെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു July 18, 2020

നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും നിയമപരമായ നിർദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും അവഗണിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി മുഖ്യമന്ത്രി. ഇത്തരം...

Top