ജിഡിപിയിൽ റെക്കോർഡ് ഇടിവ് September 1, 2020

രാജ്യത്തെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ(ജിഡിപി) കനത്ത ഇടിവ്. റെക്കോർഡ് ഇടിവാണ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 23.9 ശതമാനം ഇടിവാണ്...

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിരക്കിൽ വൻ താഴ്ചയെന്ന് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി പ്രവചനം April 8, 2020

ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയുമെന്ന് പ്രവചനം. റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ ഗോൾഡ്മാൻ സാചസ് ആണ് ഈ പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളർച്ചാ നിരക്ക്...

രാജ്യത്തുയരുന്ന സാമ്പത്തിക തകർച്ച – അസഹിഷ്ണുത വാദങ്ങളെ നിരാകരിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ December 3, 2019

രാജ്യത്തുയരുന്ന സാമ്പത്തിക തകർച്ച – അസഹിഷ്ണുത വാദങ്ങളെ നിരാകരിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് മരുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ശൈലി...

Top