പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം; നിയമഭേദഗതി ഉടൻ July 21, 2017

പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം സംബന്ധിച്ച നിയമ ഭേദഗതി ഉടൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ...

പ്രവാസികൾക്ക് വിദേശത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്രം July 21, 2017

പ്രവാസികൾക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമത്തിലും...

Top