ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ഹോട്ടൽ 2027 ൽ യാഥാർഥ്യമാകും March 23, 2021

ലോകത്തെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ഹോട്ടൽ 2027 ൽ സൽക്കാരത്തിനായി തുറക്കപ്പെടും. വോയേജർ ക്ലാസ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക്...

Top