സ്വർണ വില കൂടി January 11, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. പവന് 21,960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2745 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ...

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില January 10, 2018

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സംസസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 21,880 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2735 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്....

സ്വർണവില പിന്നെയും താഴോട്ട് December 11, 2017

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ കുറവ്. ഇന്ന് മാത്രം പവന് 180 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഈ മാസം...

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു November 30, 2017

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ്...

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില November 25, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇത് രണ്ടാം ദിവസമാണ് വില മാറാതെ നിൽക്കുന്നത്. പവന് 22,120 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,765...

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില October 20, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 2770 രൂപയിലും പവന് 22160 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമിന് 200...

സ്വർണ വില കൂടി October 14, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധന. പവന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പവന് 22,360 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10...

സ്വർണ വില കൂടി October 12, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ വർദ്ധന. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണ വില ഉയർന്നത്. പവന് 120 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 22,280 രൂപയിലാണ്...

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില October 10, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 22,160 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,770 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പവന് 80 രൂപ...

സ്വർണ വില കൂടി October 7, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ വർദ്ധന. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പവന് 22,080...

Page 8 of 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Top