സ്വർണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ September 29, 2017

ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പവന് 22,080 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ഗ്രാമിന്...

സ്വർണ വില കൂടി September 22, 2017

സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപ കൂടി. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22,240 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം...

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു September 21, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,120 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസത്തെ...

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു September 19, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത്. 22,200...

സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് September 15, 2017

സ്വർണവില പവന് 120 രൂപകൂടി 22,480 രൂപയായി. 2810 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. 22,360 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്റെ വില. സെപ്റ്റംബർ...

സ്വർണ്ണ വില കൂടി September 13, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ 80 രൂപയുടെ വർദ്ധന. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 22,480 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്....

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില September 12, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 22,560 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 2,820 രൂപയാണ്. പവന് 160...

സ്വർണ വില ഇന്ന് September 9, 2017

ഇന്ന് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പവന് 22,720 രൂപയിലും...

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില August 25, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 21600 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 2700 രൂപയാണ്. ഇത് തുചർച്ചയായ...

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു August 5, 2017

സർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപ വർദ്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് വില...

Page 9 of 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Top