ഇന്ന് 16 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; 28 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി September 4, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 16 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുൾ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുഴുപ്പള്ളി (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ സബ് വാർഡ് 2, 3),...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി September 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കരിമണ്ണൂർ (കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 6, 11),...

ഇന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; 9 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി August 31, 2020

ഇന്ന് 2 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളി (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 13), പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട്...

ഇന്ന് 14 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; 18 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി August 30, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 14 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മാള (കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണ്‍ സബ് വാര്‍ഡ് 5), കോട്ടയം...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 15 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ August 29, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 15 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേന്ദമംഗലം (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ സബ് വാര്‍ഡ് 1), കൂത്താട്ടുകുളം...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 10 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ August 25, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 10 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോട്ടനാട് (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 8, 12, 13), താന്നിത്തോട്...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 23 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ August 23, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 23 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ എടത്തിരുത്തി (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 18), എടവിലങ്ങ് (എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)...

സംസ്ഥാനത്ത് 30 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ August 2, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 30 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴയൂര്‍ (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍: എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും), വാഴക്കാട് (എല്ലാ...

ഇന്ന് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ August 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുല്ലൂര്‍ പെരിയ (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍: 1, 7, 8,...

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 14 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ July 31, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 14 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പഴയകുന്നുംമേല്‍ (1, 2, 5), കള്ളിക്കാട് (എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും), തൃശൂര്‍...

Page 3 of 4 1 2 3 4
Top