സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 30 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി July 12, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 30 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എളങ്കുന്നപ്പുഴ (കണ്ടെൻമെന്റ് സോൺ: വാർഡ് 14, 15...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതിയ ആറ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ July 9, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആറ് പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകൾ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മരട് മുൻസിപ്പാലിറ്റി (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ: വാർഡ് 4), ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതുതായി 24 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ July 5, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി 24 കൊവിഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് (കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 16), തുറവൂർ...

സംസ്ഥാനത്ത് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി July 4, 2020

ഇന്ന് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തില്ലങ്കേരി (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 10), ചൊക്ലി (5), ഏഴോം...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതിയ 19 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ June 30, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 19 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിണറായി (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 5), കൊട്ടിയൂർ (11),...

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 7 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി June 21, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി പുതിയതായി ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തൃക്കോവിൽവട്ടം, മയ്യനാട്, ഇട്ടിവ,...

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ആറ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി June 8, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ആറ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി. ഇതോടെ നിലവിൽ ആകെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 150 ആയി. പാലക്കാട്...

Page 4 of 4 1 2 3 4
Top