സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 14 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ October 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 14 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വാഴത്തോപ്പ് (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 1, 14), മുട്ടം (13),...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 15 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി September 30, 2020

ഇന്ന് 15 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 5, 6, 22, 23),...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ September 29, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ പൊഴുതന (കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണ്‍ സബ് വാര്‍ഡ് 3, 5,...

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 17 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ September 23, 2020

സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 17 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കണ്ടനശേരി (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ സബ് വാര്‍ഡ് 4), കടവല്ലൂര്‍...

ഇന്ന് 9 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ September 22, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 6), ആര്യങ്കോട് (7),...

ഇന്ന് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ September 21, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 13 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞിമംഗലം (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 14), പടിയൂര്‍ (4,7,...

സംസ്ഥാനത്ത് 15 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ September 16, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 15 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എലഞ്ഞി (കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോൺ സബ് വാർഡ് 8), പൂത്രിക...

ഇന്ന് 19 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ; 10 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി September 12, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 19 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിളവൂര്‍ക്കല്‍ (കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണ്‍ സബ് വാര്‍ഡ് 8), വര്‍ക്കല മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി...

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 26 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; 8 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി September 7, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 26 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൊടകര (കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ 2 (സബ് വാര്‍ഡ്) 14...

ഇന്ന് 23 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; 20 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി September 6, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 23 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കൊറ്റങ്ങൽ (കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോൺ സബ് വാർഡ് 3), വടശേരിക്കര...

Page 2 of 4 1 2 3 4
Top