ഇന്ന് നാല് പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍; 10 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി November 12, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാവാലം (കണ്ടെന്‍മെന്റ് സോണ്‍ 10), കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കായണ്ണ...

ഇന്ന് 12 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ; ആകെ 666 October 11, 2020

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 12 പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്‍. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അണ്ടൂർകോണം (കണ്ടൈയ്ൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 3), ആര്യനാട് (2,...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒന്‍പത് പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍; 10 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി October 8, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഒന്‍പത് പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബെല്ലൂര്‍ (11),...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 12 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകള്‍; 10 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി September 15, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി 12 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജകുമാരി (കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ 10,...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 17 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍; ആകെ 607 September 13, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് 17 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കണ്ണമ്പ്ര (കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍...

സംസ്ഥാനത്ത് 23 പ്രദേശങ്ങള്‍ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് പട്ടികയില്‍; ആകെ 570 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ September 9, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 23 പ്രദേശങ്ങളെകൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം (കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണ്‍ വാര്‍ഡ് 3), കൊടമ്പ...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 21 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍; ആകെ 515 August 5, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 21 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൂത്രിക്ക (കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍; ആകെ 495 July 27, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കല്‍ (കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്...

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 35 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍; ആകെ 271 July 16, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 35 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇന്ന് അഞ്ചു പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഹോട്ട്്‌സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി....

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതിയ 16 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍, ആകെ 234 July 15, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 16 പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങ്ള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ...

Page 1 of 21 2
Top