പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ഒരുങ്ങുന്നു April 29, 2020

കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ഒരുങ്ങുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയതായി ഒരുക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജില്ലാ...

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവേട്ട; ഒരു കോടിയിലവധികം വിലവരുന്ന സ്വർണം പിടികൂടി February 2, 2020

കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട. മൂന്ന് കേസുകളിയിലായി1 കോടി 12 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണമാണ് ഇന്ന് മാത്രം...

Top