കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട; രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും 897 ഗ്രാം പിടികൂടി July 25, 2019

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണം പിടികൂടി. രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി 897 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത്. മിൽക്ക് പൗഡറിന്റെ അകത്തുവെച്ച്...

കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട July 24, 2019

കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട. 75 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 2216 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശി മരുത്തക്കോടൻ തൽഹത്തിൽ...

കരിപ്പൂരിൽ വൻ സ്വർണ വേട്ട April 2, 2017

കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവും കുങ്കുമപ്പൂവും പിടികൂടി. എയർ കസ്റ്റംസ് ഇൻറലിജിൻസാണ് പിടിച്ചത്. 116 ഗ്രാം സ്വർണവും എട്ടുകിലോ കുങ്കുമപ്പൂവുമാണ് പരിശോധനയിൽ...

Top