ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമം വേതനം ജോലിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന രാജ്യമാകാൻ തയാറെടുത്ത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് October 6, 2020

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമം വേതനം ജോലിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന രാജ്യമാകാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. മണിക്കൂറിന് 23 സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്(25ഡോളർ)കൂലി നൽകാനാണ് തീരുമാനം....

തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കണം; ഹൈക്കോടതി April 10, 2018

തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം വേതനം നൽകുന്നുണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. മിനിമം വേതനം തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന 2015 ലെ ഭേദഗതി ഹൈക്കോടതി...

സംസ്ഥാനത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുന്ന അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ February 1, 2018

സംസ്ഥാനത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുന്ന അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടിപി രാമകൃഷണൻ നിയമസഭയെ...

Top