പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് അഴഗിരി November 17, 2020

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിയുടെ മൂത്ത മകന്‍ എം കെ അഴഗിരി....

കരുണാനിധിയുടെ മകന്‍ അഴഗിരി എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് November 16, 2020

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങി കരുണാനിധിയുടെ മൂത്ത മകന്‍ എം കെ അഴഗിരി. ബിജെപിയുമായി അഴഗിരി ചര്‍ച്ച നടത്തി....

Top