സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രാദേശിക സംവരണം നിര്‍ബന്ധമാക്കി ഹരിയാന സര്‍ക്കാര്‍ November 6, 2020

ഹരിയാനയില്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രാദേശിക സംവരണം നിര്‍ബന്ധമാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഹരിയാന സ്വദേശികള്‍ക്ക് 75 ശതമാനം തൊഴില്‍സംവരണമാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനായി...

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 75 ശതമാനം തൊഴിലവസരങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിര താമസക്കാരെ നിയമിക്കാൻ ഹരിയാന സർക്കാർ November 5, 2020

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 75 ശതമാനം തൊഴിലവസരങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിര താമസക്കാരായവർക്ക് നീക്കിവയ്ക്കാൻ നിഷ്‌കർഷിക്കുന്ന ബില്ല് ഹരിയാന നിയമസഭ പാസാക്കി. ഹരിയാന...

Top