സ്ഥിരതാമസാനുമതി നൽകുന്ന ആദ്യ ഗൾഫ് രാജ്യമായി ഖത്തർ September 6, 2018

ഖത്തറിൽ ഇരുപത് വർഷം ജോലി ചെയ്ത വിദേശികൾക്ക് സ്ഥിരതാമസാനുമതി. സ്ഥിരതാമസാനുമതി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് സ്വദേശികളുടെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ...

ഖത്തറിൽ വിദേശികൾക്ക് സ്ഥിരം താമസാനുമതി; കരട് നിയമത്തിന് അംഗീകാരം May 30, 2018

ഖത്തറിൽ വിദേശികൾക്ക് സ്ഥിരം താമസാനുമതി നൽകാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് നിയമത്തിന് ശൂറാ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. ശൂറാ കൗൺസിൽ...

ഖത്തറിൽ വിദേശികൾക്ക് സ്ഥിര താമസരേഖ നൽകാനുള്ള കരട് നിയമത്തിന് അംഗീകാരം August 5, 2017

നിശ്ചിത യോഗ്യതയും അർഹതയുമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് സ്ഥിര താമസാനുമതി രേഖ (പെർമനന്റ് റസിഡൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡ്) നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച കരട് നിയമത്തിന്...

Top