ശങ്കരാ…നാദ ശരീരാ…പരാ… September 25, 2020

1979ലെ സ്വർണ്ണകമലം പുരസ്‌കാരം നേടിയ സംഗീതപ്രധാനമായ ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു ശങ്കരാഭരണം. കെ. വിശ്വനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളൊക്കെയും ഏറെ സംഗീത...

Top