‘അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും’; ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിന്റെ പുരസ്കാരവേദിയിൽ വിതുമ്പി ചാഡ്‍വിക് ബോസ്മാന്റെ ഭാര്യ ടൈലർ സിമോൻ March 1, 2021

ഓസ്കർ കഴിഞ്ഞാൽ ലോക സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിന്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ച...

Top