ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർ ലിങ്ക് പദ്ധതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് ഭൂമിയെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ April 8, 2021

ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് ഭൂമിയെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. 40,000 ചെറു സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്....

ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ April 2, 2021

ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് മുൻകൂട്ടി...

Top