വാടക ഗർഭധാരണ നിയന്ത്രണ ബിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ യോഗം അംഗീകരിച്ചു July 4, 2019

വാടക ഗർഭധാരണ അനുമതിയുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. വാടക ഗർഭധാരണത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വാടക ഗർഭധാരണ...

വാടക ഗർഭപാത്ര നിയന്ത്രണബിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു March 23, 2018

പ്രതിഫലം പറ്റി ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്കു നല്കുന്നതിനെ പൂർണമായി നിരോധിക്കുന്ന ‘വാടക ഗർഭപാത്ര നിയന്ത്രണബിൽ’ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നിർദേശം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു....

സ്വന്തം മകളുടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച അമ്മ; കാണാം ഈ അമ്മ-മകൾ ബന്ധത്തിന്റെ കരളലിയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ June 14, 2016

ഇന്ന് വാടക ഗർഭധാരണം വളരെ സാധരണമാണ്. എന്നാൽ 35 കാരിയായ സാറ കോണലിന് വാടകയ്ക്ക് ഗർഭപാത്രം നൽകി സഹായിച്ചത് സ്വന്തം...

Top