രാജനഗരി ഒരുങ്ങി; തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തഘോഷ യാത്ര നാളെ September 1, 2019

ചരിത്രപ്പെരുമയുടെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തി തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തഘോഷയാത്ര നാളെ നടക്കും. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കാതെ പോയ ആചാരപരമായ ഘോഷയാത്ര...

Top