തിരുവനന്തപുരത്ത് കടലിൽ കാണാതായ 2 പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി September 18, 2020

തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം ആഴിമലയിൽ കടലിൽ കാണാതായ 4 യുവാക്കളിൽ 2 പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കോവളത്തിനും പൂന്തുറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത്...

Top