നവഭാവുകത്വത്തിന്റെ വക്താവ്; ഡോ. യുആർ അനന്തമൂർത്തിയുടെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് ആറ് വയസ് August 22, 2020

ഡോ. യുആർ അനന്തമൂർത്തി ഓർമയായിട്ട് ആറ് വർഷം. കന്നഡ സാഹിത്യത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അനന്തമൂർത്തി മലയാളികൾക്കും ഏറെ സുപരിചിതനായിരുന്നു.ഉഡുപ്പി...

Top