മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ്ണ വില

gold

സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. 22,000രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് വില. 2750രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്.

Top