അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന വാൻ ദ്വീപ് ; February 9, 2021

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായതും കാഴ്ച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തമായതുമായ ഇടമാണ് വാൻ ദ്വീപ്. ജൈവസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണെങ്കിലും...

കാനന സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കാടു കയറും മുൻപ് February 1, 2021

വയനാട്ടിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയ പെൺകുട്ടി ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരണപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിന്റെ അപകടം നിറഞ്ഞ മുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ...

Top