പട്ടിണി സഹിക്കവയ്യാതെ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന് കൈമാറിയ സംഭവം; അമ്മയ്ക്ക് ജോലി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കൈമാറി December 3, 2019

പട്ടിണി സഹിക്കവയ്യാതെ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിമ് കൈമാറിയ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി കൊക്കൊണ്ട് നഗരസഭ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള...

പട്ടിണികാരണം അമ്മ മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവം: ബിജെപി ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഉന്നയിക്കും December 3, 2019

തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടിണി കാരണം അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവം ബിജെപി ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഉന്നയിക്കും. സംഭവത്തില്‍ കേന്ദ്രം...

പട്ടിണി സഹിക്കവയ്യാതെ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവം; കുടുംബത്തിന്റെ താമസവും, കുട്ടികളുടെ പഠനവും ഏറ്റെടുത്ത് നഗരസഭ December 2, 2019

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈതമുക്കിൽ പട്ടിണി സഹിക്കവയ്യാതെ അമ്മ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി കൈക്കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ....

പട്ടിണി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നാല് മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറി അമ്മ; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത് December 2, 2019

പട്ടിണി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കു കൈമാറി. തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കിലാണ് സംഭവം. സർക്കാർ പുറമ്പോക്കിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീയാണ്...

Top