കൊച്ചിയ്ക്ക് കൗതുകമായി ലിമോസിൻ October 4, 2017

കുറച്ച് ദിവസമായി കൊച്ചിയുടെ പലഭാഗത്തും ഇവനെ കണ്ടവരുണ്ട്. കേട്ടവറിവായിരുന്നു പലർക്കും. എങ്കിലും ഇന്നലെ സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ്...

ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അനുമതിയില്ല July 26, 2017

ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിധിൻ ഗഡ്കരി. ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന് ഗഡ്കരി...

Top