പവന് 80 രൂപ കൂടി September 18, 2018

സ്വര്‍ണ്ണം പവന് 80രൂപ കൂടി.  22880രൂപയാണ് പവന് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ 200രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു...

പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു September 15, 2018

സ്വര്‍ണം പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22,600 രുപയാണ് പവന്റെ വില. ഗ്രാമിന്...

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല September 12, 2018

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ പവന് 160രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. 22,840 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 2855രൂപയാണ്....

പവന് 160രൂപ കൂടി September 11, 2018

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധവ്. പവന് 160രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. 22, 840രൂപയാണ് പവന് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 2855രൂപയാണ്. മൂന്ന്...

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല August 24, 2018

സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. മൂന്ന് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് സ്വര്‍ണ്ണവില. 22,080ആണ് പവന് വില, ഗ്രാമിന് 2760രൂപയും...

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല August 23, 2018

രണ്ടാം ദിവസവും സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ബുധനാഴ്ചയാണ് സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടിയത്. 80രൂപയാണ് കൂടിയത്. 22,080രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന്റെ വില, ഗ്രാമിന് 2,760...

പവന് 120രൂപ കൂടി August 13, 2018

സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 120 രൂപ കൂടി. ഒമ്പത് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.22, 120രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിവ്...

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ്ണ വില August 11, 2018

സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. 22,000രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് വില. 2750രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്....

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല August 6, 2018

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. പവന് 22,000രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 2750രൂപയാണ്....

പവന് 80രൂപ കുറഞ്ഞു July 30, 2018

സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 80രൂപ കുറഞ്ഞു. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ കുറവ് വരുന്നത്. 22,120രൂപയാണ് പവന് ഇന്ന്. ഗ്രാമിന് 2765രൂപയാണ്....

Page 5 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top