സ്വര്‍ണ്ണവില 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു May 25, 2018

സ്വർണ വില 160രൂപ കൂടി.  രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പവന് 23,280 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന്...

സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി April 10, 2018

സ്വർണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22,760 രൂപയാണ് പവന്‍റെ...

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല April 2, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. ഇത് അഞ്ചാം ദിവസമാണ് സ്വർണ്ണവില മാറ്റം ഇല്ലാതെ തുടരുന്നത് . പവന് 22,600 രൂപയും...

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് March 28, 2018

തുടര്‍ച്ചയായ വില കയറ്റത്തിനു ശേഷം സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്. പവന് 80 രൂപ ഇന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 22,840 രൂപയാണ്...

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് ഇന്നും 120രൂപ കൂടി March 23, 2018

പവന് ഇന്ന് 120രൂപ കൂടി. ഇന്നലെയും 120 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. 22,760 രൂപയാണ് പവന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ...

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല March 15, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ  മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ  പവന് 80 രൂപ കൂടിയിരുന്നു. 22,600 രൂപയാണ് പവന്, ഗ്രാമിന് 2,825 രൂപയാണ്...

സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി March 14, 2018

സ്വർണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. പവന് 80 രൂപയാണ്  വർധിച്ചത്. പവന് 22,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ...

സ്വർണ വില മാർച്ചിലെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ March 12, 2018

സ്വർണവിലെ മാർച്ചിലെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി. പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില. 2815രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ...

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു March 8, 2018

സ്വർണ വില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.പവന് 120 രൂപ ബുധനാഴ്ച വർധിച്ചിരുന്നു.   22,640 രൂപയാണ്...

സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല March 5, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല.  പവന് 22,600 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,825 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്....

Page 7 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top