മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ്ണവില February 24, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല.  ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. പവന് 22,640 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,830 രൂപയിലുമാണ്...

സ്വര്‍ണ്ണ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു February 23, 2018

സ്വർണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. പവന് 22,640 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 10...

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ്ണവില February 22, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസം സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരുന്നു.  ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്....

സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും ഇടിവ് February 21, 2018

സ്വർണ വില ഇന്നും കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് താഴ്ന്നത്. ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22,560...

സ്വര്‍ണ്ണവില താഴേക്ക് February 20, 2018

സ്വർണ വില  കുറഞ്ഞു. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 120 രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. 22,720 രൂപയാണ്...

മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്‍ണ്ണവില February 16, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് ഇന്നലെ 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിന് മുമ്പത്ത ദിവസം 80രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്നലത്തെ...

സ്വര്‍ണ്ണ വില കൂടി February 15, 2018

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ...

സ്വര്‍ണ്ണ വില കൂടി February 14, 2018

സ്വർണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 22,440 രൂപയാണ് പവന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ...

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല February 13, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. തിങ്കളാഴ്ച  പവന് 120 രൂപ കൂടിയിരുന്നു. 22,360 രൂപയാണ് പവന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന്...

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ് February 12, 2018

സ്വർണ വില ഇന്ന് കൂടി. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 2,795 രൂപ‍യാണ്.  മൂന്ന്...

Page 8 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top