ഇന്നത്തെ സ്വർണവില January 15, 2018

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 22,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 2775 രൂപ....

സ്വർണ വില കൂടി January 11, 2018

സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. പവന് 21,960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2745 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ...

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില January 10, 2018

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സംസസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 21,880 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2735 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്....

സ്വർണവില നാല് മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിൽ December 8, 2017

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. പവന് 160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പും...

സ്വർണ വില കുത്തനെ കുറയുന്നു December 6, 2017

സ്വർണ വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവ്. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ചൊവ്വാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.  ...

സ്വർണവില ഇടിയുന്നു December 5, 2017

സ്വർണ വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവ്. സ്വർണത്തിന് പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞത്. പവന് 21,840...

സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു November 27, 2017

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10...

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില October 20, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 2770 രൂപയിലും പവന് 22160 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമിന് 200...

സ്വർണ വില കൂടി October 14, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധന. പവന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പവന് 22,360 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10...

സ്വർണ വില കൂടി October 12, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ വർദ്ധന. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണ വില ഉയർന്നത്. പവന് 120 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 22,280 രൂപയിലാണ്...

Page 9 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top