പാമ്പുപിടിത്ത വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച യുവാവിന്റെ കണ്ണിൽ പാമ്പു കൊത്തി; കാഴ്ചശക്തി ഭാഗീകമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു March 23, 2021

സാഹസികതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും യൂട്യൂബർമാർ തയ്യാറാണ്. അല്പം സാഹസികതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീഡിയോ ജനപ്രീയമാകാൻ അധികം താമസവുമില്ല....

Top