ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ശിലാക്കഷ്ണത്തിന്റെ ലേലവില 18 കോടി രൂപ April 30, 2020

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ശിലാക്കഷ്ണം ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് 18 കോടിയലധികം രൂപയ്ക്ക്. ലണ്ടനിലെ ക്രിസ്റ്റീസിൽ വ്യാഴാഴ്ച്ച നടന്ന ലേലത്തിലാണ്...

നാളെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം; ഈ പതിറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ ആകാശക്കാഴ്ച January 9, 2020

ഈ പതിറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നാളെ ദൃശ്യമാകും. 2020ലെ നാല് അൽപ ഛായയുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായിരിക്കും നാളെ ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാവുക....

Top