പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നൂറാം വയസിലേക്ക് August 26, 2020

അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമകളിൽ പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നൂറാം വയസിലേക്ക്. 1921ലാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നടന്നത്. കരുത്തരായ ബ്രിട്ടീഷ്...

ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി ഇടുക്കിയിലെ കൊലുമ്പൻ സമാധി സ്മാരകം June 19, 2020

കുറവൻ- കുറത്തി മലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം നിർമിക്കാൻ സ്ഥലം കാണിച്ച ആദിവാസി ഗോത്രത്തലവൻ ചെമ്പൻ കൊലുമ്പന്റെ സമാധി...

Top