വേണം നമുക്ക് മാലിന്യ മുക്ത കേരളം May 30, 2016

കേരളത്തെ സംസ്ഥാനം എന്നതിലുപരിയായി നഗരം എന്നു വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം. അത്ര വേഗമാണ് കേരളത്തിൽ നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ നൂതന സംസ്‌കാരം കേരളത്തിന്...

#ശരിയാക്കണം തൊഴിലില്ലായ്മ May 26, 2016

എൽഡിഎഫ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിൽ 25 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ എന്നത്. കാർഷിക, വിവരസാേേങ്കതിക, വിനോദ സഞ്ചാര...

#ശരിയാക്കണം കാർഷിക പ്രതിസന്ധി, വേണം കർഷക സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ. May 25, 2016

കേരളം ഒരു കർഷക സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതിന് പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയുടെ ശരിയാക്കേണ്ട പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രഥമ പരിഗണ...

ജേക്കബ് തോമസിനെ എൽഡിഎഫ് ശരിയാക്കുമോ #ശരിയാക്കണം May 23, 2016

അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കേരള ഭരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന് കീഴിലാണ്. എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന മുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ...

#ശരിയാക്കണം കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ May 21, 2016

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഭരണകൂടത്തെയും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളേയും കേരളം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ തെരുവുകൾ ഗുണ്ടകളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ തന്നെ. ഇന്നലെ രാത്രി...

Top