മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്ത അണ്‍എയ്ഡഡ്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി സർക്കാർ June 25, 2019

സംസ്ഥാനത്ത് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്ത അണ്‍എയ്ഡഡ്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കു സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇവയ്ക്ക് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നഷേധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടിയെടുക്കാനാണു നീക്കം....

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ പ്രതിനിധികള്‍ സമരത്തിലേക്ക് June 17, 2019

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്മാന്റെ പ്രതിനിധികള്‍ സമരത്തിലേക്ക്. അണ്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തനനുമതി നല്‍കുക, അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ഉത്തരവ് അടിയന്തിരമായി...

സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കുന്നു; 24 എക്സ്‌ക്ലൂസീവ് May 31, 2019

സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കുന്നു. അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, അണ്‍ എയ്ഡഡ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍...

Top