2025 ഓടെ 10 ൽ 6 പേർക്ക് യന്ത്രങ്ങളാൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം April 5, 2021

മനുഷ്യരെപ്പോലെ യന്ത്രങ്ങളും ജോലിയിൽ തുല്യമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 2025 ഓടെ 10 ൽ 6 പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്...

Top