ഷാർജയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപ്പിടിത്തം

massive fire outbreak at sharjah

ഷാർജയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപ്പിടിത്തം. അൽ അറൂബ സ്ട്രീറ്റിലെ അൽ മനാമ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ്തീപ്പിടിത്തം.

 

 

 

massive fire outbreak at sharjah

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY