ആധാറും പാനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ? നേരത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ? [24 Explainer] March 31, 2021

പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇന്നാണ്. ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സെക്ഷൻ...

ആധാർ-പാൻ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇന്ന് March 31, 2021

പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇന്ന്. ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യം...

ആധാർ-പാൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി നീട്ടി June 24, 2020

ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി നീട്ടി. കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് തിയതി...

ആധായനികുതി, ആധാർ-പാൻ ബന്ധിപ്പിക്കൽ തിയതി നീട്ടി March 24, 2020

കൊറോണയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആധായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള തിയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ...

പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി September 28, 2019

പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി കേന്ദ്രം നീട്ടി. ഡിസംബർ 31 വരെയാണ് നീട്ടിയത്. നേരത്തെ സെപ്തംബർ 30 വരെയായിരുന്നു...

ആധാർ പാൻകാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി വീണ്ടും നീട്ടി July 1, 2018

ആധാർ പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയ പരിധി വീണ്ടും നീട്ടി. അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 31 വരെയാണ് നീട്ടിയത്. ഈ...

ആധാറും പാനും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി ഇന്ന് June 30, 2018

ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഇന്ന്. പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസ് റിലീസിൽ...

ആധാർ പാൻകാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി March 28, 2018

ആധാർ പാൻകാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയപരിധി വീണ്ടും നീട്ടി. നേരത്തെ മാർച്ച് 31 ആയിരുന്നു അവസാന തീയതി. ഈ സമയപരിധിയാണ് ജൂൺ...

Top