എണ്ണമറ്റ പുരാവസ്തു ശേഖരവുമായി തൃശൂർ സ്വദേശി September 15, 2020

ചരിത്രത്തിന്റെ കാവലാളായി ഒരാളുണ്ട് തൃശൂർ നമ്പഴിക്കാട്ടിൽ. ആന്റണി ചിറ്റാട്ടുകര എന്ന 80 വയസുകാരൻ. പുരാവസ്തു ശേഖരണത്തിന്ന് ഒരു ജീവിതം തന്നെ...

Top