ഫെറെറോ റോഷേ ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്‌റ്റേഴ്‌സിനെ വിളിക്കുന്നു; മുൻപരിചയം ആവശ്യമില്ല ! August 4, 2018

ഭക്ഷണം രുചിക്കുന്ന ഫുഡ് ടേസ്റ്റർ എന്ന ജോലി ഇന്ന് ഒരു അതിശയമല്ല. എങ്കിലും അത്തരം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. മുമ്പ്...

ഐസ്‌ക്രീം രുചിച്ച് പണം നേടാം! ചീഫ് ടേസ്റ്റിങ്ങ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി മെയ് 20 May 7, 2018

സൗജന്യമായി ഐസ്‌ക്രീം രുചിക്കാൻ കിട്ടുക, മാത്രമല്ല, അതിന് പണം ഇങ്ങോട്ട് തരിക ! നടക്കണ കാര്യം പറ ഭായ് എന്ന്...

Top