ഇന്ധന വില ഇന്നും കുറഞ്ഞു June 6, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞു  പെട്രോളിന് 11 പൈസയും ഡീസലിന് 9 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ വില...

ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞു June 5, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞു. പെട്രോളിന് 13 പൈസയും ഡീസലിന് ഒൻപത് പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 80.97...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞു June 4, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞു. പെട്രോളിന് 16 പൈസയും ഡീസലിന് 5 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 81...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞു June 1, 2018

കേരളത്തിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്ന മുതൽ ഒരു രൂപയുടെ കുറവ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെട്രോളിന്റേയും ഡിസലിന്റേയും നികുതിയിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് May 30, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പെട്രോളിന് 62 പൈസയും ഡീസലിന് 60 പൈസയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് ദിവസമായി വില...

പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലയിൽ പിന്നെയും വർധന May 29, 2018

തുടർച്ചയായി പതിനാറാം ദിവസവും പെട്രെൾ-ഡീസൽ വില വർധിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് 82.62 രൂപയും ഡീസലിന് 75.20 രൂപയുമായി. ഡൽഹിയിൽ...

ഇന്ധനവില കത്തികയറുന്നു May 28, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ പതിനഞ്ചാം ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 15 പൈസയും ഡീസലിന് 12 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത്...

ഇന്ധനവില വീണ്ടും ഉയർന്നു May 26, 2018

ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 14 പൈസയും ഡീസലിന് 16 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 82.14 രൂപയും...

പെട്രോൾ വിലയിലെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു May 24, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും ഉയരുന്നു. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 31 പൈസയും ഡീസലിന് 20 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. 81.62 രൂപയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ...

ഇന്ധന വില ഇന്നും വർദ്ധിച്ചു May 21, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 34 പൈസയും ഡീസലിന് 27 പൈസയുമാണ് കൂടിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 80...

Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Top